Consulate General of Spain in Guangzhou, Tourism Office

Zhujiang New Town,
Guangzhou, Guangdong Province, PRC

Tel: +86-20-38928986
Fax:+86-20-38928985
Email: guangzhou@tourspain.es

Facebook: facebook.com/spain.info
Website: www.spain.info
Weibo: weibo.com/spaintourism